TURBO SKS dla uczniów SP w Łaniętach

TURBO SKS dla uczniów SP w Łaniętach

Wójt Gminy Łanięta oraz Kierownik GOKiS zapraszają uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach na TURBO SKS – zajęcia sportowe poprowadzi Pan Mariusz Radke (wtorki, środy i czwartki w godz. 15.15-16.45). Start 15 września 2020 roku. Informacje i zapisy pod numerem tel. 785 775 098. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzać czas po szkole!

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82
Kilkanaście osób na pierwszym spotkaniu „Wakacji ze stadionem”

Kilkanaście osób na pierwszym spotkaniu „Wakacji ze stadionem”

Kilkanaście osób zdecydowało się aktywnie spędzić popołudnie i pojawiło się w środę (5 sierpnia) na pierwszym spotkaniu w ramach „Wakacji na stadionie”. Zapraszamy ponownie wszystkich chętnych – już w piątek, 7 sierpnia 2020 r. o godz. 16.00 kolejne rozgrywki. Treningi koordynuje Pan Mariusz Radke – wszelkie informacje pod numerem tel. 785 775 098.

  • poniedziałki w godz. 16.00-19.00
  • środy w godz. 16.00-19.00
  • piątki w godz. 16.00-19.00
Wakacje na stadionie – zapraszamy już od 5 sierpnia!

Wakacje na stadionie – zapraszamy już od 5 sierpnia!

„Wakacje na stadionie” to cykl spotkań sportowych dla młodzieży i dorosłych. Stadion przy Szkole Podstawowej w Łaniętach będzie czynny dla wszystkich trzy razy w tygodniu:

  • poniedziałki w godz. 16.19.00
  • środy w godz. 16.00-19.00
  • piątki w godz. 16.00-19.00

Pierwsze spotkanie piłkarskie odbędzie się już w najbliższą środę, 5 sierpnia 2020 roku o godz. 16.00. Koordynatorem spotkań jest Pan Mariusz Radke – w przypadku konieczności podzielenia uczestników na grupy lub wyznaczenia innych godzin rozgrywek, ustaleń takich dokona koordynator. Udział w „Wakacjach na stadionie” jest całkowicie nieodpłatny. Zachęcając wszystkich Państwa do aktywnego spędzania wolnego czasu, prezentujemy regulamin wakacyjnych spotkań:

REGULAMIN

korzystania ze stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach podczas „Wakacji na stadionie”

1. Właścicielem stadionu sportowego przy SP w Łaniętach jest gmina Łanięta. Administratorem stadionu jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach, 99-306 Łanięta 13A. Organizatorem „Wakacji na stadionie” jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach, 99-306 Łanięta 9.

2. Wejście na obiekt  równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez użytkowników.

3. Stadion czynny jest dla mieszkańców gminy trzy razy w tygodniu, w godzinach wyznaczonych przez koordynatora.

4. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zgłoszenia koordynatorowi wszelkich zauważonych usterek.

5. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników – za każdym razem, gdy korzystają ze stadionu. Rejestr użytkowników dostępny jest u koordynatora obiektu.

6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego na płaskiej podeszwie.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z infrastruktury sportowej zgodnie z jej przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na  plastikowych i metalowych wkrętach,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem danej nawierzchni (rower, motorower, deskorolka, itp.),
c) niszczenia urządzeń sportowych,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
f) przebywania na obiekcie w stanie nietrzeźwości,
g) zaśmiecania terenu stadionu i Szkoły,
h) ustawiania na nawierzchni przedmiotów o ostrych krawędziach i dużych  naciskach punktowych,
i) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
j) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
k) przebywania na terenie stadionu sportowego bez opiekuna osobom poniżej 18 roku życia,
l) wprowadzania zwierząt,
ł) korzystania z obiektu bez zgody dozorcy obiektu,
m) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami pracy Szkoły.

8. Poza planowanymi zajęciami wymienionymi w pkt. 3 „a”
a) administrator ani organizator  nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
b) użytkownicy (oraz ich opiekunowie) korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.

9. Osoby niepełnoletnie chcące korzystać ze stadionu mogą to robić wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna (osoby dorosłej), który podpisuje w obecności dozorcy stosowne oświadczenie.

10. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk i pomieszczeń socjalnych odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające lub ich opiekunowie. 
  
11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem (u koordynatora), bezwzględnego przestrzegania  jego zapisów, a także przepisów przeciwpożarowych i BHP obowiązujących na terenie Szkoły – a w szczególności zastosowania się do zaleceń koordynatora zajęć.

12. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt.7 korzystania z boisk podejmuje kierownik GOKiS lub koordynator zajęć, którzy w zależności od sytuacji mogą:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenie terenu obiektu,
d) wezwać Policję.

13. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu w pewnych sytuacjach może być rozpatrywane w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

Rusza wypożyczalnia rowerów!

Rusza wypożyczalnia rowerów!

Kochani! Już od jutra (21.05.2020 roku) rusza wypożyczalnia rowerów w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu – serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania ze sprzętu (liczba rowerów ograniczona). Pogoda powoli poprawia się, zatem wszelkie wyprawy rowerowe są jak najbardziej wskazane. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach pracy GOKiS. Nadzór nad nią sprawuje pani bibliotekarka – prosimy zatem w celu wypożyczenia zgłaszać się do biblioteki. Każdy wypożyczający zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem wypożyczalni oraz podpisać umowę wypożyczenia. Poniżej zamieszczamy regulamin – zachęcamy do zapoznania się z nim.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

(Zał. nr 1 do Zarządzenia p.o. kierownika GOKiS z dn. 20.05.2020 r.)

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni rowerów prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach (GOKiS).
2. Wypożyczalnia rowerów czynna jest od 1 kwietnia do 31 października w godzinach pracy GOKiS.
3. Wypożyczenie roweru następuje na podstawie ważnego dowodu osobistego i po podpisaniu umowy wypożyczenia, na okres nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.
4. Wypożyczane rowery są własnością GOKiS.
5. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
6. Pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia rowerów bez podania przyczyny.
7. Wypożyczane rowery są sprawne techniczne i w takim samym stanie należy je zwrócić w terminie deklarowanym w umowie.
8. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach GOKiS nie ponosi odpowiedzialności.
9. Wypożyczający ma obowiązek korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.
10. Zabrania się:
– użytkowania rowerów osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających,
– użyczania roweru osobom trzecim,
– samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze.
11. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu.
12. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.
13. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu według rachunków przedstawionych przez GOKiS.
14. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia roweru należy sporządzić protokół szkody. Protokół jest wypełniany przez pracownika Wypożyczalni przy udziale osoby, na którą został wypożyczony rower i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody.
15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec GOKiS z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.
16. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
a) Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach,
b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy wypożyczenia roweru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
c) Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa -tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
d) Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody.
e) Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
f) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem zgody.
g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast jeśli nie zostaną podane, nie będziemy mogli zawrzeć i zrealizować umowy.