„Wakacje na stadionie” to cykl spotkań sportowych dla młodzieży i dorosłych. Stadion przy Szkole Podstawowej w Łaniętach będzie czynny dla wszystkich trzy razy w tygodniu:

  • poniedziałki w godz. 16.19.00
  • środy w godz. 16.00-19.00
  • piątki w godz. 16.00-19.00

Pierwsze spotkanie piłkarskie odbędzie się już w najbliższą środę, 5 sierpnia 2020 roku o godz. 16.00. Koordynatorem spotkań jest Pan Mariusz Radke – w przypadku konieczności podzielenia uczestników na grupy lub wyznaczenia innych godzin rozgrywek, ustaleń takich dokona koordynator. Udział w „Wakacjach na stadionie” jest całkowicie nieodpłatny. Zachęcając wszystkich Państwa do aktywnego spędzania wolnego czasu, prezentujemy regulamin wakacyjnych spotkań:

REGULAMIN

korzystania ze stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach podczas „Wakacji na stadionie”

1. Właścicielem stadionu sportowego przy SP w Łaniętach jest gmina Łanięta. Administratorem stadionu jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach, 99-306 Łanięta 13A. Organizatorem „Wakacji na stadionie” jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach, 99-306 Łanięta 9.

2. Wejście na obiekt  równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez użytkowników.

3. Stadion czynny jest dla mieszkańców gminy trzy razy w tygodniu, w godzinach wyznaczonych przez koordynatora.

4. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zgłoszenia koordynatorowi wszelkich zauważonych usterek.

5. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników – za każdym razem, gdy korzystają ze stadionu. Rejestr użytkowników dostępny jest u koordynatora obiektu.

6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego na płaskiej podeszwie.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z infrastruktury sportowej zgodnie z jej przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na  plastikowych i metalowych wkrętach,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem danej nawierzchni (rower, motorower, deskorolka, itp.),
c) niszczenia urządzeń sportowych,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
f) przebywania na obiekcie w stanie nietrzeźwości,
g) zaśmiecania terenu stadionu i Szkoły,
h) ustawiania na nawierzchni przedmiotów o ostrych krawędziach i dużych  naciskach punktowych,
i) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
j) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
k) przebywania na terenie stadionu sportowego bez opiekuna osobom poniżej 18 roku życia,
l) wprowadzania zwierząt,
ł) korzystania z obiektu bez zgody dozorcy obiektu,
m) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami pracy Szkoły.

8. Poza planowanymi zajęciami wymienionymi w pkt. 3 „a”
a) administrator ani organizator  nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
b) użytkownicy (oraz ich opiekunowie) korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.

9. Osoby niepełnoletnie chcące korzystać ze stadionu mogą to robić wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna (osoby dorosłej), który podpisuje w obecności dozorcy stosowne oświadczenie.

10. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk i pomieszczeń socjalnych odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające lub ich opiekunowie. 
  
11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem (u koordynatora), bezwzględnego przestrzegania  jego zapisów, a także przepisów przeciwpożarowych i BHP obowiązujących na terenie Szkoły – a w szczególności zastosowania się do zaleceń koordynatora zajęć.

12. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt.7 korzystania z boisk podejmuje kierownik GOKiS lub koordynator zajęć, którzy w zależności od sytuacji mogą:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenie terenu obiektu,
d) wezwać Policję.

13. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu w pewnych sytuacjach może być rozpatrywane w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.