Kochani! Już od jutra (21.05.2020 roku) rusza wypożyczalnia rowerów w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu – serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania ze sprzętu (liczba rowerów ograniczona). Pogoda powoli poprawia się, zatem wszelkie wyprawy rowerowe są jak najbardziej wskazane. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach pracy GOKiS. Nadzór nad nią sprawuje pani bibliotekarka – prosimy zatem w celu wypożyczenia zgłaszać się do biblioteki. Każdy wypożyczający zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem wypożyczalni oraz podpisać umowę wypożyczenia. Poniżej zamieszczamy regulamin – zachęcamy do zapoznania się z nim.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

(Zał. nr 1 do Zarządzenia p.o. kierownika GOKiS z dn. 20.05.2020 r.)

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni rowerów prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach (GOKiS).
2. Wypożyczalnia rowerów czynna jest od 1 kwietnia do 31 października w godzinach pracy GOKiS.
3. Wypożyczenie roweru następuje na podstawie ważnego dowodu osobistego i po podpisaniu umowy wypożyczenia, na okres nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.
4. Wypożyczane rowery są własnością GOKiS.
5. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
6. Pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia rowerów bez podania przyczyny.
7. Wypożyczane rowery są sprawne techniczne i w takim samym stanie należy je zwrócić w terminie deklarowanym w umowie.
8. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach GOKiS nie ponosi odpowiedzialności.
9. Wypożyczający ma obowiązek korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.
10. Zabrania się:
– użytkowania rowerów osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających,
– użyczania roweru osobom trzecim,
– samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze.
11. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu.
12. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.
13. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu według rachunków przedstawionych przez GOKiS.
14. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia roweru należy sporządzić protokół szkody. Protokół jest wypełniany przez pracownika Wypożyczalni przy udziale osoby, na którą został wypożyczony rower i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody.
15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec GOKiS z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.
16. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
a) Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach,
b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy wypożyczenia roweru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
c) Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa -tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
d) Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody.
e) Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
f) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem zgody.
g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast jeśli nie zostaną podane, nie będziemy mogli zawrzeć i zrealizować umowy.