RODO

Zapoznaj się z polityką prywatności i zasadami, jakie wdrożyliśmy, aby chronić Twoje dane osobowe. Dowiedz się również o polityce cookies (ciasteczek), która obowiązuje w naszym oficjalnym serwisie internetowym. Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci określone prawa. 

Kto jest administratorem Twoich danych?

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Czy nasza strona wykorzystuje pliki cookies?

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

GOKiS Łanięta – RODO

Polityka prywatności, przetwarzanie danych osobowych i pliki tymczasowe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach, Łanięta 9, 99-306 Łanięta. Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę w imieniu małoletniego dziecka, to jego dane osobowe przetwarzane są w ten sam sposób i w tym samym celu, a ich Administratorem jest ten sam podmiot (w przypadku wyrażenia zgody na udział dziecka w przedsięwzięciach realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach).
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Tę funkcję pełni w naszym ośrodku pan Paweł Modrzejewski.
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@kiodo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej przez Administratora, w związku z realizacją zadań publicznych.
 4. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią :
  –  ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  – statut nadany przez Radę Gminy Łanięta,
  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  – wykonywanie  zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  – na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
 5. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa  – tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane mogą być również przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. firmy hostingowe, kurierskie).
 6. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia (o ile zostały podane w dokumencie lub skierowanym do nas mailu/formularzu kontaktowym), adres IP, dane niezbędne do zawarcia umowy, dane o lokalizacji i inne dane zbierane przez pliki cookies, zgodnie z informacjami podanymi w niniejszej polityce.
 7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zawartych umów,  w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub dla realizacji zadania w  interesie publicznym będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane lub wycofania zgody.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem korzystania z działań kulturalnych podejmowanych przez Administratora.
 10. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem.
 11. Ponadto informujemy, że w Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Łaniętach, nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym i nie będą one profilowane.

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych na Facebooku (@lanietagokis)

Za prowadzenie fanpage GOKIS ŁANIĘTA (@lanietagokis) odpowiedzialność ponosi administrator danych.

Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach, Łanięta 9, 99-306 Łanięta. Kontakt z Administratorem: gokislanieta[malpka]op.pl

1. W ramach tej działalności administrator gromadzi i przetwarza część danych udostępnianych mu przez użytkowników Facebooka.  Zapewniamy, że działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka, zaznaczany także, że polityka naszego fanpage’a może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

2. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące dane osobowe:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick)
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Państwa aktywności na naszej stronie. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne.
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (w rozmowach tych często podają Państwo nam swój adres e-mail, numer telefonu , otrzymujemy także opis, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).
 • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

3. Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook, chyba, że w jej wyniku dojdzie do zawarcia umowy.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie/ wiadomość.
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi usługami/ produktami –  chęcią zawarcia z nami umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Państwu komunikatu  którym jesteście / możecie być zainteresowani.

5. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie.

6. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora.

7. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia
wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.

8. Każdy użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
 • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

9. W przypadku jakichkolwiek żądań dotyczących wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.

10. Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem a użytkownikiem Facebooka jest w pełni dobrowolne, zawsze mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych.

11. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane.

  Klauzula informacyjna dla współpracowników i kontrahentów

  Mając na względzie dbałość o właściwe zarządzanie danymi osobowymi przetwarzanymi w ramach swojej działalności oraz w związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że :

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach, z siedzibą: Łanięta 9, 99 – 306 Łanięta, reprezentowany przez Dyrektora.
  2. Z Administratorem można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: gokislanieta@op.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są:
  • w celu zawarcia i realizacji umowy / zlecenia wykonania usługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO). 
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  1. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Termin ten określamy na maksimum 10 lat.
  2. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
  3. Państwa dane mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, takim jak Urząd Skarbowy. Dane są także przekazywane podmiotom przetwarzającym, które świadczą dla nas usługi i którym te dane są powierzane na podstawie stosownych umów (np. firmy obsługujące nasze systemy IT, firmy kurierskie).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi zawarcie umowy, realizację zlecenia.
  5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. W ramach przetwarzania danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, dane nie będą profilowane.

  Polityka cookies (pliki tymczasowe)

  1. Serwis GOKIS.PL zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

  2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

  3. Operator serwisu (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach, 99-306 Łanięta 9) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

  4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

  5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
  6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
  7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
  8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis GOKIS.PL (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) nie mogą być udostępnione jego partnerom.
  9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w ich menu (pomoc) lub na stronie producenta.

  Przetwarzanie danych osobowych przez GOKiS  w korespondencji e-mail

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Państwem  korespondencji e-mail, w związku z korzystaniem z naszych usług, a także odpowiedzi na wiadomości przychodzące.

  2. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach, Łanięta 9, 99-306 Łanięta.

  3. Kontakt z Administratorem: gokislanieta[malpka]op.pl.

  4. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którą wyrażają Państwo (także poprzez wyraźne działanie -wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  5. Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych edytowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Mają również Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  6. Państwa dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania usługi bądź do odwołania zgody. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

  7. Uwaga: Treść wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty. Dziękujemy.